robbanásvédelem, robbanás elleni védelem, robbanásbiztonság, robbanásbiztonságtechnikai kérdések, robbanásbiztonságtechnikai megoldások, ATEX megfeleltetés

Tűzvédelmi szolgáltatás

Az építmények biztonságos működéséért a tulajdonosok és az üzemeltetők a felelősek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) rendelkezik az építmények tűzvédelmi használati, létesítési, tárolási szabályairól. A biztonságos üzemeltetés a működés egyik alappillére, melyet az illetékes és hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság folyamatosan ellenőriz. Tervezéstől a kivitelezésen át, egészen a tartós használat alatti karbantartásig.

robbanásvédelem, robbanás elleni védelem, robbanásbiztonság, robbanásbiztonságtechnikai kérdések, robbanásbiztonságtechnikai megoldások, ATEX megfeleltetés
Tűzvédelmi szakértői tevékenység a gazdasági szektor részére.
Szolgáltatásaink bemutatása
robbanásvédelem, robbanás elleni védelem, robbanásbiztonság, robbanásbiztonságtechnikai kérdések, robbanásbiztonságtechnikai megoldások, ATEX megfeleltetés

A tűzbiztonsági audit során részletes felmérést végzünk, hogy azonosítsuk a különféle tűzveszélyeket és a meglévő tűzvédelmi rendszer megfelelőségét.

robbanásvédelem, robbanás elleni védelem, robbanásbiztonság, robbanásbiztonságtechnikai kérdések, robbanásbiztonságtechnikai megoldások, ATEX megfeleltetés

Tűzvédelmi területen az alábbi szolgálatásokat nyújtjuk:

 • 1 Tűzvédelmi oktatás
 • 2 Tűzvédelmi Szabályzat készítése, felülvizsgálata és naprakészen tartása
 • 3 Tűzriadó Terv készítése és gyakoroltatása
 • 4 Tűzvédelmi Műszaki Megfeleségi Kézikönyv készítése (TMMK) és folyamatos felülvizsgálata
 • 5 Teljeskörű cégképviselet
 • 6 Eltérési engedélyek kérelmek és közreműködés az engedélyezési eljárásba

Tűzriadó Terv készítése és gyakoroltatása

A Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

A épületrészre, épületre, ha az

 • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
 • oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
 • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
 • 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

B épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

 • olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Tűzvédelmi oktatás

 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
 • A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Tűzvédelmi Műszaki Megfeleségi Kézikönyv készítése (TMMK) és folyamatos felülvizsgálata

Olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

Tűzvédelmi Szabályzat készítése, felülvizsgálata és naprakészen tartása

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha:

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. Tartós próbaüzem esetén – legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni. A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

robbanásvédelem, robbanás elleni védelem, robbanásbiztonság, robbanásbiztonságtechnikai kérdések, robbanásbiztonságtechnikai megoldások, ATEX megfeleltetés

Teljeskörű cégképviselet

 • Tűzvédelmi eszközök, berendezések rendszeres ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának koordinálása és dokumentálása (üzemeltetői ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás). Hiba, hiányosság esetén intézkedés azok megszűntetésére.
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés az ellenőrzésen.
 • Munkaterületek rendszeres tűzvédelmi szempontú ellenőrzése dokumentált módon.
 • Tűzveszélyes anyagok tárolásának rendszeres ellenőrzése.
 • Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása.